Bør ta oss råd til å satse på sykkel

Publisert i Dagsavisen Moss Dagblad  19 mars

Det var med stor glede vi registrerte at Moss, i samarbeid med Rygge, vedtok at vi skal bli en sykkelby i 2014.

Det var ikke like gledelig å registrere den manglende oppfølgingen i utvalget for miljø, teknikk og samferdsel (MTS) forrige onsdag. Der ble de viktigste sykkelforslagene fra Moss kommune nedstemt, inkludert omregulering fra gateparkering til sykkelvei i Fjordveien.

Status i Moss per i dag er at vi er en begredelig sykkelby, helt uten hovedsykkelveinett. De som ferdes på sykkel blir tvunget inn iblant trafikk med personbiler og vogntog i bygater som er lite egnet for sykling. Mange av sykkeltiltakene som er gjort, særlig i form av sykkelfelt, er så dårlige at de er vel så mye til ulempe som nytte for syklistene. Som følge av dette har Moss samlet mange velfortjente jumboplasser i sykkelbykåringer de siste årene. I 2014 ble vi kåret til Norges nest dårligste sykkelby av Syklistenes Landsforening, kun slått av Ålesund.
Det er derfor en lang vei å gå for Moss for å gjøre seg fortjent til tittelen «sykkelby». Et fungerende hovedsykkelveinett er et minimumskrav, og rask etablering av dette må ha høyeste prioritet. Vi kan ikke vente på realisering av de store planene i den siste KVU-en, da dette vil være en lang og møysommelig prosess som godt kan strande underveis slik den har gjort tidligere.

Hovedutfordringen for sykkelsatsingen i Moss er at infrastrukturen i bykjernen er fullt utbygd for to trafikantgrupper, bilister og fotgjengere. Det er derfor helt nødvendig å gi sykkelen prioritet i trafikken og prioritet mellom trafikantgruppene. Det er mye dårlig utnyttet veiareal i byen, som fint kan omfordeles til syklistene uten at det går på bekostning av dagens trafikkavvikling. Dersom viljen til å gi syklistene prioritet i trafikken er til stede, kan et adekvat hovedsykkelveinett komme raskt på beina med beskjedne inngrep og investeringer.

Fjordveien vil være en viktig lenke i det nye hovedsykkelveinettet, blant annet for trafikken mellom Moss sentrum og viktige knutepunkt i Moss sør og Rygge. Med den i utgangspunktet romslige veibredden i Fjordveien er det plass til sykkelvei dersom gateparkeringen fjernes.

Dette er et typisk eksempel på effektive sykkeltiltak som er raske og billige å gjennomføre. Det er selvsagt synd for de få beboerne i Fjordveien som ikke har parkeringsmulighet i egen hage, og som må gå litt lengre for å få parkert bilen. Men det er mer synd for dem som gjerne skulle syklet til jobben for å slippe å dra på trening på kvelden. Eller for dem som gjerne skulle sendt barna sine på sykkel til fritidsaktiviteter, men som i stedet må kjøre fordi sykkelveiene er for utrygge.
Verst er det for det lokalmiljøet og klimaet som blir belastet med unødvendig kjøring. Den type gateparkering som vi har i Fjordveien, har vi helt enkelt ikke plass til i hovedfartsårene våre, og MDG er helt klare på at slike områder må omprioriteres til sykkelveier. Det var derfor svært skuffende å se at MTS utvalget nok en gang prioriterte bilen foran sykkelen.

Hvorfor er sykkelsatsingen så viktig? Klimaforliket, vedtatt av Stortinget i juni 2012 og nedfelt i Nasjonal transportplan 2014-2023, krever at trafikkveksten i byene skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Som et minstekrav i omstillingen til det grønne skifte er det avgjørende at vi tar klimaforliket på alvor og legger bedre til rette for gående og syklister.

Trafikkbelastningen tynger Moss, og det er stadige diskusjoner om hvordan vi skal bygge oss ut av trafikkveksten, det være seg tunneler og dyre trafikkløsninger finansiert med bompenger. Samtidig har vi mange kjørende som heller gjerne ville syklet. Byggeplanene er også i direkte konflikt med klimaforliket.
Med unntak av ferjetrafikken, som MDG Moss ønsker å få ut av sentrum raskest mulig, ønsker vi ikke å bygge en meter til med ny bilvei i byen vår. Pengene og prioriteten må gå til kollektiv, sykkel og gange. Det er mer enn nok plass på de eksisterende veiene i Moss til de som må kjøre dersom de som gjerne kan gå, sykle eller kjøre kollektivt får et attraktivt tilbud.

Helsegevinstene ved økt sykkelandel er betydelige. Statens vegvesen har anslått at hver krone investert i sykkelveier gir tre kroner tilbake til samfunnet, og mesteparten av denne gevinsten er helserelatert.

Økt sykkelandel fører også med seg store sosiale gevinster. Byer som har satset aktivt på sykkel har merket store gevinster gjennom at de blir mer levende og inkluderende fordi det er mye enklere å ha sosial omgang mellom syklister enn bilister. Det er også en stor fordel med mer nærhet av voksne i nærmiljøet for å trygge barn og unge.

Vi ser derfor fram til større og mer ambisiøse sykkelplaner fra Moss kommune i månedene som kommer, og håper at disse møter politisk aksept i framtidige behandlingsrunder. Verken vi eller våre barn har råd til å la sykkelveiene ligge, og Miljøpartiet De Grønne kommer til å stå hard på og kjempe for de mye trafikantene.

Tenk nytt, stem grønt!