Program 2015-2019

Miljø og klimautfordringene kjenner verken kommune eller landegrenser. De angår oss alle.
Miljøpartiet De Grønne i Moss og Rygge ønsker å bidra til å utvikle en region der samarbeid om en fremtidsrettet, innovativ, nytenkende og bærekraftig utvikling står sentralt.
Hovedsaker for vår lokalregion er:

1. Samferdsel
2. Byutvikling
3. Næringsutvikling og Landbruk
4. Mat og helse
5. Oppvekstmiljø, skole og barnehage
6. Økonomi

 

 

1. Samferdsel

klimasmart-samferdsel-hovedtema-300x199

Et av regionens store fortrinn er lokaliseringen ved fjorden og samferdselsårene fra hovedstaden til utlandet. Dette gjør regionen attraktiv for næringslivet og byr samtidig på utfordringer for bomiljøet. Det er derfor viktig at samferdselsutviklingen sees i sammenheng med bomiljøene, næringsutviklingen og jordvernet.

1.1 Fergetrafikken ut av byene
Vi vil fjerne fergetrafikken gjennom Moss sentrum. Vårt alternativ er flytting av containerhavnen og fergehavnen. Fergehavna flyttes sydover og knyttes direkte til hovedveinettet E6 via tuneller gjennom Klevberget for sydgående og nedgravd R19 for nordgående trafikk

1.2 Prioritering av syklende og gående
Vi krever at klimaforliket følges: « All vekst i persontransport i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel eller gange.»

Med unntak av de sentrale trafikkårene skal bygatene anlegges slik at gående, syklende og kollektivtransport prioriteres foran biltrafikk. Dette skal gis særlig stor vekt i sentrumsområdene. Moss og Rygge er steder som i utgangspunktet passer godt for sykkeltransport men tilretteleggingen for syklister er i dag svært dårlig. Det må anlegges et sammenhengende hovedsykkelvei nett som dekker hele Moss og Rygge. Dette er beskrevet i rapport utarbeidet av Statens Vegvesen. Hovedsykkelveinettet skal ha høy standard og oppfylle følgende hovedkrav:

1.2.1 Tilrettelagt, trygt og effektivt
Det skal være mulig å ferdes som syklist i hele hovedveinettet. Hovedsykkelveiene kan derfor ikke bruke fotgjengerfelt som krysningsmetode over bilvei og kan heller ikke være avbrutt av fortauskanter eller kantstein. Barn ned til 10 år skal kunne sykle trygt i disse.
Som syklist skal en ha raskere fremkommelighet enn med bil.

1.2.2. Gang-sykkelvei prøveprosjekt Moss og Rygge må inngå et samarbeide med Statens Vegvesen om prøveprosjekter som kan startes på de mest utsatte strekninger i Moss og Rygge.

1.2.3 Bilbruk skal i bykjernen i størst mulig grad unngås med tilrettelegging for parkering i utkanten av bykjernen i lett tilgjengelig for hoved-ferdselsårene og med tilstrekkelig med ladestasjoner for el-biler. Gangveier og sykkelveier skal prioriteres foran gateparkering.

1.3 Kollektivtrafikken må videreutvikles Kollektivtrafikken må styrkes med flere mindre miljøvennlige busser med flere avganger og mer direkte ruter. De bør være gratis både for å spare kostnader ved inndriving og motivere for at flere tar buss fremfor bil.
1.3.1 Fremtidens godstrafikk må flyttes fra vei til bane Containere bør ankomme havn i Gøteborg eller Hurum om det etableres en sentralhavn for Oslofjorden der, og gå derfra på bane til Oslo/Alnabru/Gardermoen området.
Det må bygges flerspors baneforbindelse mellom Oslo og Gøteborg med tilknytningspunkter til Moss Lufthavn Rygge og det nye Universitetssykehuset i Østfold.
1.3.2 Dagens jernbanetraseer kan etter flyttingen benyttes som miljøgater og sykkelvei. Jernbaneverkets foreslåtte nye trase blir lokalbane for nærtrafikk til Oslo og Østfold og kobles til hovedlinjen Oslo – Gøteborg. Jernbanestasjonen bør ha en utgang innen bykjernen.

Vi får da en by uten tungtransport og med betydelig reduksjon i vanlig biltrafikk.
Dette vil gi enorme besparinger på regionalt og lokalt CO2 utslipp og fjerne den svært forurensende og belastende tungtrafikken fra byene.

1.4 Moss Havn tilpasses til lokal industri og næringsliv og re-lokaliseres sammen med dagens fergekai for direkte forbindelse med tunellene fra Klevberget til E6.
1.5 Broforbindelse Moss – Horten Vi mener tverrforbindelse med ny bro over Oslofjorden mellom Moss og Horten vil øke miljøbelastningen betydelig med en økning av biltrafikk med forbrenningsmotorer med anslagsvis 10 ganger i forhold til dagens fergetrafikk.
Miljøpartiet de Grønne Moss og Rygge mener derfor at fremtidens kryssing av Oslofjorden må fortsette med fergeløsning med moderne miljøvennlige båter. Miljøkrav må inn i konsesjonskravet til fergeselskapet og elektrifisering må utredes. En eventuell fremtidig fast kryssing av fjorden må gi en nettoeffekt av reduserte klimagassutslipp uten å bryte vernebestemmelsene.

 

 

 2. Byutvikling

fornybar-fremtid-hovedtema-300x199

 

Ved å fjerne containertrafikken og kanalisere fergetrafikken fra Moss sentrum gjennom tuneller til E6, vil Moss få store miljømessige gevinster og redusert Co2 utslipp.

Disse endringene vil også gjøre sentrum blir attraktivt for innbyggerne i Moss. Ved endringer av samferdsel i bykjernen vil det meste av biltrafikken forsvinne fra by bildet.
Her bør være boliger, butikker og arbeidsplasser som ny grønn industri, forskning, utvikling

2.1 Styrking av sentrum Det er et viktig byutviklingsmål at sentrumskjernen skal være levende, med tilbud og aktiviteter som gjør at innbyggerne vil bo, bruke og trives der.
For å oppnå dette, er det viktig at handelslekkasjen til de store kjøpesentra utenfor sentrum reduseres. Kommunen må si nei til nyetableringer av handelsvirksomhet utenfor sentrum, både for å styrke sentrum og for å redusere bilbruken.

Vi mener det er best å begynne i området mellom Sundet, elva, og Rv 19. Bykjernen i Moss står ovenfor store endringer i årene som kommer, både området rundt Sundet, Mossefossen og Verket er spennende områder for byutvikling.
Kontakt med vann, både elva og sjøen, er godt for et trivelig miljø.

Områdene utenfor bykjernen bør ha samme krav til utslipp og miljø, men utvikles som en forlengelse av indre bykjerne. Bygningsmassen bør ved fremtidige renoveringer gjøres energieffektive. Nye bygninger bør være klimanøytrale og totalt gi like mye energi tilbake som det brukes.
2.2 Fornybar energi Solen kan brukes til strøm og varme. Det kan hentes energi fra sjø, jord, luft og biobrensel. Vi kan ha hager på tak som gir både mat, blomster og isolasjon. For å ha større konsentrasjon av folk må husene bygges høyere enn dagens normer. Prydplantingen i byen kan være spiselig og nyttig for humler og bier.

2.3. Øke de lokale opplevelsesverdiene. Moss og Rygge har store naturressurser og unike opplevelsesverdier. Ved å styrke og tilrettelegge eksisterende ressurser som strender, naturområder og kulturminner vil opplevelsesnæringen kunne styrkes. Flere vil og kan benytte nærområdene til friluftsliv og rekreasjon.

3. Næringsutvikling og Landbruk

Oljealderen på hell. Østfold med sine naturgitte ressurser er i tillegg til jordbruksnæringen et spennende fylke for nye vekstområder for fornybar energi og ressurs og energisparing.
Mosseregionen har et godt grunnlag, med nærhet til FoU institusjoner, et attraktivt klima, ved sjøen med fantastiske strender, med mye sol og nærhet til hovedstaden. Vi har dypvannskai, fjordvarme, høyspent, tilgjengelig næringsareal, kompetent arbeidskraft som nå pendler ut.

3.1 Tenke nytt – handle nytt Vi vil ha aktiv støtte til eksisterende landbruk, industri og næringsvirksomhet, aktiv støtte til miljøtiltak og vi vil aktivt legge forholdene til rette for nyetableringer, miljøbedrifter, forskning og utvikling.

3.2 Kortreist mat Moss har primært by-kvaliteter mens Rygge har primær kvaliteter for matproduksjon og landbruk. Vi vil jobbe for en samlet by-land kultur med kortreist mat og gode by opplevelser ved å etablere et permanent torg i Moss by for Bondens Marked.

3.3 Klimaet er i endring og blir våtere og våtere. Vansjø blir en enda større miljøfaktor spesielt for landbruket. Arbeidet med vannkvaliteten, forvaltningen av Mossefossen må bedres og endres i tråd med klimaendringene og behov for flomtunnel må utredes.

3.4 Søndagsåpne butikker bør unngås i størst mulig grad og vi går ikke inn for en liberalisering av dagens lovverk. Søndagsåpent vil styrke kjøpesentrene og bysentrum vil bli enda dødere. Søndagsåpent vil indirekte også avstedkomme økt press på barnehaver, veier og familie. Valgfrihet for noen enkelte må i dette tilfellet sees opp mot andres friheter og samfunnets behov og ressurser

4. Mat og Helse

Maten vi spiser er nært knyttet til vår helse og livsstil.
Østfold er et av landets aller beste jordbruksfylker, både ved naturgitte forutsetninger og høy kompetanse hos bøndene, tetthet til varemottaksbedrifter og videreforedlingsbedrifter og høy befolkningstetthet og nærhet til markedet.

4.1 Vi må bidra til Norges selvforsyningsgrad og verne matjorden i Rygge som er regionens grønne matkammer. Også Moss har områder for matproduksjon.

4.2 Økologisk Vi vil at størst mulig del av matproduksjonen skal baseres på økologiske prinsipper og vi vil stimulere til øket satsing på økologisk matproduksjon.

4.3 Helse og omsorg skal ikke være en saneringspost for å avhjelpe kommunenes dårlige økonomi. Vi vil ha grønnere hjemmetjenester i el biler og vi vil fjerne krav til rapportering som ikke fremmer omsorgsarbeidet og gi omsorgsarbeideren tiden tilbake til å utøve sitt fag.

4.4 Forebygging Miljøpartiet De Grønne i Moss og Rygge vil forebygge spredning og bruk av ulovlige rusmidler.

4.5 Overordnet målsetting. Fra Prinsipprogrammet: Vi tar mål av oss til å utforme en helhetlig politikk for nåtid og framtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper: solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur.
Rettferdig fordeling mellom individer, lokalsamfunn, grupper og land er en forutsetning for å gi alle mennesker muligheten til å leve rike, trygge og frie liv. Jevn fordeling av godene er nødvendig for å sikre økologisk bærekraft, livskvalitet og fredelig samkvem mellom ulike land og nasjoner. Det er et særskilt offentlig ansvar å sikre alle mennesker tilgang til rent vann, sunn mat og frisk luft. Alle skal ha rett til et hjem og grunnleggende materiell trygghet. Miljøpartiet De Grønne ser prinsippene bak den nordiske
velferdsmodellen som et verdifullt grunnlag å bygge videre på.

5. Oppvekstmiljø, skole og barnehage

 

livskvalitet-hovedtema-300x199

En god offentlig skole skal være hjørnesteinen i skolesystemet og tilby både pedagogisk mangfold og tilrettelegging for det enkelte barn. Nærskoleprinsippet er et viktig utgangspunkt for at barn med ulik bakgrunn skal møtes og lære å respektere hverandre.

5.1 Skolene og barnehagenes naturlige omgivelser brukes aktivt og positivt i relevante fag,
både i kroppsøvingsfag, formgivingsfag, naturfag og geografi, men også i mer teoritunge fag som matematikk kan natur og omgivelser brukes for å skape en variert skolehverdag og integrere fag, fysisk aktivitet og kjennskap til eget lokalmiljø.

5.2 Grunnskolene må ligge i barnas nærområde Små barn, små skoler. Skolene må ligge i gangavstand for barna med et trafikkbilde som gjør dette trygt. Skolene må ha et utemiljø med skolehage, områder for undervisning og fri lek.
5.2 Vi vil ha tilstrekkelig med barnehager De må ligge i barnas nærområde og om mulig være utebarnehager og nær en bondegård. Vi må ha råd til å ha ansatte med pedagogisk kompetanse. Flest mulig må bli glad i og kjenne vår natur for å ville beskytte den for fremtiden.

5.3 Gi elevene fra og med femte klasse større adgang til valgfag både praktiske og estetiske fag og fag med fordypning i språk og realfag. Åpne for en moderat utviding av skolenes anledning til å gruppere elevene etter nivå og interesser, spesielt i matematikk og språkfag. Deler av skoledagen skal være fri fra sosiale medier.

5.4 Lærlingeplasser Elever som begynner på yrkesfaglig opplæring skal ha rett til utdanning som fører fram til fagprøve. Offentlige virksomheter må pålegges å ta inn lærlinger.

5.5 Arbeidsmiljø Styrke både elevenes arbeidsmiljølov og lærerens klasseledelse slik at på sikt fjerner mobbing. Rektor skal være skoleleder, ikke kommuneadministrasjonen forlengede byråkrat. Fjerne krav til rapportering som ikke fremmer læring.

6. Økonomi

Miljøpartiet De Grønne vil at menneskets skaperkraft og engasjement skal utgjøre drivkraften i økonomien. Vi ønsker å gi et mangfold av små, lokalbaserte bedrifter, entreprenører og samvirkeforetak større rom på bekostning av mektige multinasjonale selskaper.
En demokratisk og mangfoldig økonomi er desentralisert.

6.1 Kommuneøkonomien må være i balanse. Det må fremmes tiltak for sikring av en fremtidig bærekraftig økonomi. I våre kommuner er sparepengene brukt opp. For å opprettholde og øke velferden for innbyggerne må vi vurdere både inntekter som Eiendomsskatt og alle utgifter. Vi må også beregne alle kostnader og konsekvenser av utsetting av kommunale tjenester.

6.3 Tiltak Kommunene skal sikre jordvern, være attraktive for tilflytting, derigjennom nye skatteinntekter og prioritere kampen mot klimagass utslipp og sikring av miljø.
Dette krever en sterk og sunn økonomi.

6.4 Moss Redusere varaordførerstillingen til 20 %, tilsvarende sammenlignbare kommuner.

6.5 Bomring eller miljøavgift for gjennomgangstrafikk som skal ta inn miljøavgift øremerket til miljøtiltak i Moss/Rygge.
Hvorfor stemme Miljøpartiet De Grønne:

Tenk Nytt – stem Grønt.

Vi er et nytenkende, modig og blokkuavhengig politisk parti
med hovedfokus på miljø.

Vi vil samarbeide med alle.
Vår støtte vil gå til de som har tatt høyde for miljø og bærekraft.

Vi velger for miljø og fremtid.
Vi har ikke arvet jorden av våre foreldre men lånt den av våre barn.